Avatar

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, SH.MH

Dekan

Avatar

Dr. Drs. I Wayan Antara, SH. MSi.

Wakil Dekan

Avatar

I Kadek Adi Surya, SH.MH

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Avatar

Dr. Putu Eka Pitriyantini, SH.MH

Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum